آرمــانشـــهر

کـــاش که این فاصله راکم کنـــــی...

آرمــانشـــهر

کـــاش که این فاصله راکم کنـــــی...

کلمات کلیدی

۲ مطلب در آذر ۱۳۹۱ ثبت شده است

چیزهای کوچک...وسرانجام حقیقت.!

می گفت*: "لباس راهیچ وقت پرت نکنیدبیافتدیک گوشه،حتماآویزان کنیدیاتاکنید."
کلی ازاین کارهای ریزریز هست که مقیدبودآن هاراانجام دهدمثل مقید بود یه اینکه
حتمادستهایش راقبل ازکاروقبل وبعدازغذاخوردن بشوید.قبل ازغذاکمی نمک بخورد،
بعدش هم همینطور.وقتی سرش راشانه میکند،بنشیندوچیزی پهن کنــــــــــــــد.
ایستاده چیزی نخورد.توی درننشیند.سبزه وگیاه حتی اگرشده به مقدارکم دوروبرش باشدو...

به بچه هامی فرمود:"کسی که مقیدباشدبه چیزهای کوچک،
کم کم آماده چیزهای بزرگ هم می شود.
این هاخودش آدم رامی کشدبه سمت حقیقت."


*- علامه طباطبایی رحمه الله علیه.

1- الان دوهفته است که خود راملزم کرده ام به سروقت بودن....ولی مگر میگذارند!

وماادریک ماالزینب!؟

بسم الله الرحمن الرحیم-الم. تلک آیات الکتاب المبین.
-وماادریک ماالزینب!؟
-وهیچکس نمیتواندبفهمدکه کیست زینب،جزخالق زینب.
-شَیًبَتنی صورة زینب.
-وَحَیّرتنی سیرةُ زینب
.
دربرابراین رفعت وعظمت،چه میتوان کردجزتعظیم وخضوع وتکریم!؟
خداچه سنگ تمامی گذاشته است درساختن این بنای بی زوال!؟
گویی که خدادرکارخلق زینب،گل وخاک رابه آب سپرده وجسم اوراهم ازجوهرجان وروح تراشیده.وآنچه راازجلال وجمال،به عموم خلایق بخشیده،همه رایک نفس به روح زینب دمیده....
.
.
.
اگر تمام کوههای عالم،دست به دست وپشت به پشت هم دهندوبارزینب راساعتی برگرده های خویش تقسیم کنند،دردم تمامشان ازهم فرو میپاشندوویران ومتلاشی میشوند."وَتـَکُونَ الجٍبالُ کَالعٍهن المَنفُوش
".(1)


سقای آب وادب-سید مهدی شجاعی
1- قارعه آیه5