آرمــانشـــهر

کـــاش که این فاصله راکم کنـــــی...

آرمــانشـــهر

کـــاش که این فاصله راکم کنـــــی...

کلمات کلیدی

۶ مطلب با موضوع «آوای قــــــافلـــــــــه» ثبت شده است

وماادریک ماالزینب!؟

بسم الله الرحمن الرحیم-الم. تلک آیات الکتاب المبین.
-وماادریک ماالزینب!؟
-وهیچکس نمیتواندبفهمدکه کیست زینب،جزخالق زینب.
-شَیًبَتنی صورة زینب.
-وَحَیّرتنی سیرةُ زینب
.
دربرابراین رفعت وعظمت،چه میتوان کردجزتعظیم وخضوع وتکریم!؟
خداچه سنگ تمامی گذاشته است درساختن این بنای بی زوال!؟
گویی که خدادرکارخلق زینب،گل وخاک رابه آب سپرده وجسم اوراهم ازجوهرجان وروح تراشیده.وآنچه راازجلال وجمال،به عموم خلایق بخشیده،همه رایک نفس به روح زینب دمیده....
.
.
.
اگر تمام کوههای عالم،دست به دست وپشت به پشت هم دهندوبارزینب راساعتی برگرده های خویش تقسیم کنند،دردم تمامشان ازهم فرو میپاشندوویران ومتلاشی میشوند."وَتـَکُونَ الجٍبالُ کَالعٍهن المَنفُوش
".(1)


سقای آب وادب-سید مهدی شجاعی
1- قارعه آیه5


...کی این دل رمیده ی من هم زهیروار***در دام چشم های تو تسخیر می شود؟

ازکوفه نسیم مرگ می وزد...

...مسلم رابه بام قصر بردند وگردن زدندو پیکرش رابه زیر افکندند.هانی بن عروه رانیز...دست بسته به بازاربردندوبه شهادت رساندند،درحالیکه میگفت" الی الله المنقلب والمعاداللهم الی رحمتک ورضوانک - بازگشت به سوی خداست...معبودا،اینک به سوی رحمت ورضوان توبال میگشایم."
.
.
.
قیام مسلم درکوفه درروزهشتم ذی الحجه بود،که آن را"یوم الترویه"گویند،وشهادتش درروز عرفه،چهارشنبه نهم ذی الحجه...
امام اکنون درراه کوفه است ودوتن ازفرزندان مسلم بن عقیل (عبدالله ومحمد)نیز باهمراهند.


- صدای قافله عشق را میشنوی؟!

آخرین نماز
آنگاه اصحاب عاشورایی امام عشق به آخرین نماز خویش ایستادند وسفرمعراج پایان یافت.نخستین نمازی که آدم ابوالبشرگزارد دروقت زوال بودوآخرین نمازی که وارث آدم گزارد،نیز...
وازآن نماز تااین نماز،هزارهاسال گذشته بود و دراین هزارها ،چه ها که برانسان نرفته بود.- فتح خون اثر سید مرتضی آوینی

- توی فکر آخرین نماز خودمم،چه کاره ام اون موقع؟!... .

دین سالم باشد.
دین سالم باشد،هرچه پیش آید.
قمربنی هاشم مانند پدرش علی علیه السلام ازسلامتی دینش میگوید،حتی آنزمان که دست راستش راانداختند.
شوخی نیست،پوست شکاف میخورد...گوشت ورگ میبرد.....واستخوان دست میشکند...
اما باز فرمودند:

"دست راستم راانداختید،ولی من دست ازحمایت دینم برنمیدارم...".

دست ازبدن جداشده؛اماازدامان حسین جدانشده؛یعنی اگردستم افتاده ولی دل باحسین است،باخدای حسین است؛

هنوز دست دیگری هست ومیتوانم امامم حسین رایاری کنم....

حکایت مجنون ولیلی اش

خبر دادند به مجنون؛ لیلی شما مرد،مجنون ،مجنون بود مجنون ترشد...
به هرکس میرسید میگفت: میدانید قبر لیلی کجاست؟
هیچکس نتوانست جوابش رابدهد...

تااینکه رسید به یک رند خوش ذوق؛به او گفت: نمیدانی قبر لیلی کجاست؟!

گفت: مگرلیلی مال توست؟
گفت: بله.
گفت: توعاشق لیلی هستی؟
گفت: آری!
دروغ میگویی.
گفت: من دردنیا معروفم به مجنون،عاشق لیلی.
گفت: مردم نمی فهمند،چون اگرتوعاشق بودی دنبال قبرش نمیگشتی بلکه یک مشت خاک اززمین برمیداشتی وبومیکردی اگر میدیدی که بوی لیلی میدهد همانجا معشوقت خاک است......

اما زینب عقب حسین نگشت،

چون مشام جان زینب تازه شدازبوی یــــــــــار    گفت یارب بوی معشوق می آیدزاین دیـــــــــار


التماس دعا